در پی درج گزارشی در بوشکان نیوز در مورد کاهش استقبال مردم از نانواهای بوشکان(اینجا)، یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

یه هم شهری: مشکل اصلی نبود نظارت کافی هس تا بوده جاهای دور افتاده همین بوده مگر اینکه رودرواسی ها کنار بره و تفاوت برابری با عدالتو به مردم فهموند تا بتونن از حق خودشون دفاع کنن نکه بگذرن،و از نظر بنده این شهر نیازمند نانوایی های دیگر هس و این نوع نان های تولیدی امروز این شهر در حد آماری بگن دو نانوا وجود داره و با توجه به اینکه شهر خالی از مسئولینه و هیچ دلسوزی وجود نداره و هرکسم اومده فقط به فکر سفره خودش بوده و جای بحث نداره و مردم خودشون باید هرکس مسئول دفاع از حقوق شهروندیش و رعایت حقوق شهروندی باشه.