به گزارش بوشکان نیوز به نقل از ایسنا، هزینه اجاره خانه و انرژی که بیش از ۳۲ درصد از سبد هزینه مصرف کننده در این کشور را تشکیل می‌دهند، بر مبنای سالانه ۵٫۶ درصد و بر مبنای ماهانه ۰٫۷ درصد افزایش یافتند.

قیمت‌های مواد غذایی و آشامیدنی که ۱۳ درصد از این سبد به حساب می‌آیند، بر مبنای سالانه ۲٫۶ درصد افزایش و بر مبنای ماهانه ۰٫۷ درصد کاهش یافتند.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز متوسط نرخ تورم قطر را ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۱۳ و چهار درصد در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده اند.

همچنین بر اساس گزارش دیگری، نرخ تورم سالانه بحرین در نوامبر به ۳٫۶ درصد رسید. هزینه مسکن و آب و برق که ۲۴ درصد از هزینه مصرف کننده را در این کشور تشکیل می‌دهد، بر مبنای سالانه ۷٫۶ درصد در نوامبر افزایش یافت اما بر مبنای ماهانه ثابت بود. قیمت مواد غذایی که ۱۶ درصد از این سبد است، بر مبنای سالانه ۴٫۹ درصد و بر مبنای ماهانه ۰٫۲ درصد رشد کرد.

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز متوسط نرخ تورم بحرین را ۳٫۱ درصد در سال ۲۰۱۳ و سه درصد در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده اند که در مقایسه با نرخ ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۱۲ بالاتر هستند.