بوشکان نیوز: موقعیت زنان در افغانستان به گونه ای است که کمتر عکسی از زنان افغانستان به دنیا مخابره می شود و آنچه بیشتر مردم دنیا دیده اند تصویری در برقعه است. اخیرا یک عکاس افغان اجازه پیدا کرده تا به درون زندان زنان در افغانستان رفته و از اوضاع آنها گزارش تهیه کند.

گزارش تصویری زندان زنان افغانستان را در ادامه ببینید.
منبع: هشت صبح