بوشکان نیوز: این روزها در مناطق بوشکان قارچ ها به وفور یافت می شوند. پیدا کردن قارچ هم لذتی دارد که فقط یابنده آن لذتش را بخوبی درک می کند. بعد از بارش باران پاییزی در مناطق بوشکان، قارچ ها هم نمایان شده اند. برخی از مردم در مزارع و دشت ها به دنبال پیدا کردن قارچ ساعت ها را سپری می کنند. اینکار هم یک سرگرمی مفید است و هم تدارک یک وعده ی غذایی خوشمزه!

در هر حال انجام دادن اینکار، بهتر از لم دادن جلوی تلویزیون و بی تحرک ماندن است! همین پیاده روی و حواس خود را ششدانگ جمع کردن برای پیدا کردن قارچ در نوع خودش یک ورزش بشمار می آید. تازه در کنار این ها از هوای پاک نیز استفاده می کنیم.

همه اینها یک طرف، پیدا کردن قارچ هم یکطرف دیگر! لذتی که پیدا کردن قارچ دارد شاید همانند پیدا کردن گنج باشد! مزه آن هم بسیار عالیست و توصیه می کنیم که امتحان بکنید!

SAM_2999 SAM_2998 SAM_2997 SAM_2996 SAM_2993 SAM_2991 SAM_2985 SAM_2983 SAM_2978 SAM_2977 SAM_2976 SAM_2974 SAM_2973