بوشکان نیوز: شهرداری بنا بر مصوّبه شورای اسلامی شهر بوشکان به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک در ابتدای بلوار ورودی اقدام به خرید کیوسک های فروشگاهی نموده که پس از نصب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد مالکیت این کیوسک ها با شهرداری می باشد و بصورت اجاره بهاء به متقاضیان واگذار می گردد.

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/Copy-2-of-IMG_0148.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/Copy-2-of-IMG_0147.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/lk.jpg
منبع: شهرداری بوشکان