بوشکان نیوز: ما سردمان است.
به راستی تا حرف از شهر های سرد کشور می شود، شهرکرد، سپیدان و اردبیل در ذهن ما نقش می بندد.ولی نمی دانیم در همین گوشه و کنار استان مردمی در کلمه مرکز بخش بوشکان هستند که با سرما دست و پنجه نرم می کنند.

هر ساله از اواخر آذر ماه تا نیمه بهمن ماه سرما چنان عرصه را در کلمه تنگ می نماید، که درختان خیابان ها غالبا می خشکد.در حالی که گل ها در هر جای استان هیچ آسیبی نمی بینند.

هر صبح علاوه بر یخ بستن لوله آب فرشی سفید از یخ بر گیاهان نقش می بندد.
به راستی از مسئولین محترم ذیربط استان دعوت می نماییم تا در یکی از این شب ها مهمان ما باشند و یک شب، این سرمای استخوانی را با پوست، گوشت و استخوان خود لمس نموده.شاید بدانند که مردم این منتطقه چه زجری در این ماه ها از دست سرمای می کشند.
به راستی اگر در فصل تابستان به جمعی تشنه برخورد نماییم، میبینیم با چه اولویتی آب را تقسیم می نمایند.

چرا؟ تا سخن از بوشهر می‌شود، همه به یاد چاه‌های پر از نفت و گاز آن دیار می‌افتند که آخرین مزیت‌هایش به اهالی این منطقه می‌رسد.

چرا؟ما که در کمترین فاصله با یک چهارم منابع گازی جهان زندگی می‌کنیم ولی هنوز باید کپسول خالی به دوش گرفته و در پی جایی برای پرکردنش باشند.
بهره کن بهره اش نیست؟

ما سردمان است گاز می خواهیم.

به قلم:محمد ماندگار-آسیو

در این زمینه:

چرا بوشکان گاز ندارد؟

گازرسانی به ۸۰درصد شهرهای دشتستان