zangene goseph : با سلام خدمت استاندار محبوب و جوان استان عزیزمان بوشهر ما جمعی از اهالی شهرهای کلمه و بوشکان از حضرتعالی عاجزانه تقاضای لوله کشی گاز در این بخش بسیار سرد داریم شاد یکی از سردترین آب و هوای استان را این بخش به خود اختصاص داده است و با توجه به این که کار لوله کشی گاز به این بخش در سالهای گذشته به تصویب رسیده و جناب آقای موسوی نژاد پیگیر این مسئله بوده اند ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است