سید عبدالکریم رضوی‌اردکانی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی از پرداخت تهسیلات با نرخ چهار درصد به منظور حمایت از کشاورزان خبر داد. در همین خصوص یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

 

دهقان: کجا وام ۴درصدپرداخت میکنند؟ اگرپرداخت شده چه کسانی هستند؟ قرارشد دردولت اعتدال دروغ ندهیم.آقای رضوی از دولت قبل است.