ملی

ملت

کشاورزی

صادرات

سپه

تجارت

کوتاه مدت عادی

۷

۷

۷

۹

۷

۷

کوتاه مدت ۴ ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

سه ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

۶ ماهه

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۲

۹ماهه

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

دوساله

۱۸٫۵

۱۸٫۸

۱۸٫۵

۱۸٫۵

۱۸٫۵

۱۸٫۵

سه ساله

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

۱۹

چهارساله

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹٫۵

پنج ساله

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

 

پست بانک

مسکن

صنعت و معدن

رفاه

توسعه صادرات

توسعه تعاون

کوتاه مدت عادی

۷

۸

۷

۷

۷

کوتاه مدت
۳
ماهه

ویژه ۳ تا۶ ماهه

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۶ ماهه

۶ماه تا۹ماه

۱۲

۹ماه تایک سال

۱۵

۱۲

نه تا یک سال

۱۵

۱۲

نه ماهه

۱۵

۱۴

نه ماهه

۱۵

۱۲

نه ماهه

۱۵

۱۲

نه ماهه

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۱۷

۱۶

۱۷

۱۷

دوساله

۱۸

۱۸

۱۸

۱۷

۱۸

۱۸

سه ساله

۱۹

۱۸٫۵

۱۹

۱۸

۱۸٫۵

۱۹

چهارساله

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹

۱۹

۱۹٫۵

پنج ساله

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

 

 

سرمایه

سامان

تات

دی

کوتاه مدت عادی

۷

سه ماهه۱۰

۱۰

۷

۴ ماهه

۱۱

۶ ماهه

۱۲

۱۲

۹ ماهه

۱۵

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۱۷

دوساله

۱۸

۱۸

۱۸

سه ساله

۱۹

۱۹

۱۹

چهارساله

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۹٫۵

پنج ساله

۲۰

۲۰

۲۰

 

کارآفرین

پاسارگاد

پارسیان

اقتصاد نوین

کوتاه مدت عادی

۷

۷

۳ماهه

۱۰

 

۷

سه ماه

۱۰

۶ ماهه

۱۲سه ماهه ۱۰

۱۲

۱۲

۹ماهه

۱۵

۱۵

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۱۷

۱۷

دوساله

۱۷٫۵

۱۷٫۵

۱۸

۱۹

سه ساله

۱۹

۱۸٫۵

۱۹

۱۹

چهارساله

۱۹٫۵

۱۹

۱۹٫۵

۲۰

پنج ساله

۲۰

۲۰

۲۰

۲۰

 

موسسه توسعه

بانک شهر

قوامین

مهرسپرده (رویان و سما(

انصار

سینا

کوتاه مدت عادی

۷

۷

۶

از۱۷ تا ۱۸٫۵ برمبنای میزان سرمایه

۷

کوتاه مدت
۳
ماهه

ویژه ۳ تا۶ ماهه

۱۰

۱۰

چهار ماهه۷

۴ماهه ۱۸٫۶

۴ ماهه

۱۰

۱۰

۶ ماهه

۶ماه تا۹ماه

۱۲

۹ماه تایک سال

۱۵

۱۲

نه تا یک سال

۱۵

۸

نه ماهه

۱۰

۱۸٫۸

نه ماهه ۱۹

۱۲

نه ماهه

۱۵

۱۲

نه ماهه

۱۵

یک ساله

۱۷

۱۷

۲۲

۲۱ و۲۱٫۶ برمبنای مبلغ(رویان)۲۳٫۳۳(سما)

۱۷

۱۷

دوساله

۱۸

۱۸٫۵

۱۳

۲۱٫۷(رویان)۵۰٫۶۸(سما)

۱۸

۱۸٫۵

سه ساله

۱۹

۱۹

۱۴

۲۱٫۸(رویان)۸۲٫۰۹(سما)

۱۸٫۵

۱۹

چهارساله

۱۹٫۵

۱۹٫۵

۱۴٫۵

۲۱٫۹(رویان)۱۱۷٫۶۲(سما)

۱۹٫۵

۱۹٫۵

پنج ساله

۲۰

۲۰

۱۵

۲۳(رویان)

۲۰

۲۰

 منبع: ایران جیب