بوشکان نیوز: شهرداری بوشکان در راستای گسترش فضای سبز وبهبود مبلمان شهری به طور مستمر اقدام به کاشت ۲۰۰ اصل انواع گل ودرخت درخیابان امام خمینی (ره) وخیابان شهید زارعی می پردازد.

شهردار خاطرنشان شود : حفاظت ونگهداری از فضای سبز ایجاد شده که ماحصل زحمات شبانه روزی همکاران است ، یکی از ضروری ترین نیاز ها برای گسترش شادابی وطراوت درسطح شهر بوشکان است .

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0223.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0215.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0212.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0213.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0217.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0218.jpg

منبع: شهرداری بوشکان