به گزارش بوشکان نیوز به نقل از شهرداری بوشکان در طی بارندگیهای اخیر طراوت و زیبایی شهر بوشکان مضاعف گردید پس از چندسال خشک سالی ممتد که بوشکان رابا بحران مواجه ساخته بود الحمدوالله بارندگیهای اخیر امید را در دل مردم بیشتر و زیبایی منطقه رادو چندان کرد تمام سدها وبندها و حوضچه های کنترل وذخیره آب پرشده وجاذبه های گردشگری فراوانی راایجاد نموده است .با ریزش این باران عیب فنی برخی از حوضچه هاوسدها هم آشکار شده که حوضچه های زیر ایلشهر نمونه بارز آن است که تا مرز شکستن پیش رفت . امیدواریم مسئولین بررسی مجدد بعمل آورند.

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0257.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0237.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0241.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0246.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0250.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0254.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0256.jpg