بوشکان نیوز: حجم بارشهای این استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، شش میلیمتر ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۴ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۶ درصد کاهش داشته است.

استانهای کرمان و یزد با ۱۸ میلیمتر و سمنان با ۱۹ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استانهای کم بارش کشور گزارش شده اند.

در این گزارش استان گیلان با ۴۶۶ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور معرفی شده است.