بوشکان نیوز: عرش نیوز نوشت: سگ درشت هیکل زمانی با مخ به زمین خورد که همسر اوقوز وی را صدا کرد و سگ برای گرفتن غذا به سوی وی با سرعت حرکت کرد.

این عکس نادر را سلیمان در کنار دریاچه اوزون دری گرفته است.گرفتن چنین عکسی با این زاویه و در لحظه اصلی خوردن به زمین، یک عکس کاملا حرفه ای محسوب می شود.