تصاویر زیر مربوط به نخلی است در طلحه که به صورت غیر معمول در تابستان تارونه داده است: