بوشکان نیوز: واحدمرکزی خبر نوشت: رئیس کل بانک مرکزی افزود: پیش بینی این رشد اقتصادی برای کشور در یک فرایند متعادل خواهد بود و چنانچه روند مذاکرات آثار مثبت بیشتری داشته باشد، بدیهی است تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.

سیف گفت: در سال ۹۱ رشد اقتصادی کشور ما پنج و هشت صدم درصد منفی بود که در سال ۹۲ با اقداماتی که انجام شده پیش بینی می شود تا پایان امسال این رقم رشد به صفر برسد.
وی با بیان اینکه نرخ تورم هم اکنون از ۴۲ درصد به ۳۵ درصد رسیده که تاپایان سال ۹۳ این شاخص با ۱۰درصد کاهش به ۲۵درصد می رسد، افزود: پیش بینی می کنیم روند رکودی اقتصاد کشور متوقف و با افزایش تولید وکاهش نرخ تورم رونق اقتصادی به کشور باز گردد.