به گزارش بوشکان نیوز به نقل از شهرداری بوشکان؛ این جلسه که با حضور مدیرجهاد کشاورزی شهرستان دشتستان ، کارشناسان ،مسئولین مرتبط با بخش کشاورزی تشکیل گردید تمامی مسایل ومشکلات کشاورزی وکشاورزان بوشکان مورد بررسی قرار گرفت . مورد انتقادی که تقریباً اززبان تمام اعضای شورای شهر و شهرداری ذکر گردید بحث مسئولیت مدیریت مرکز جهاد کشاورزی بوشکان بود که مسئولین محلی جلسه شورای اسلامی شهر بوشکان وشهرداری بامسئولین جهادکشاورزی شهرستان دشتستان جلسه شورای اسلامی شهر بوشکان وشهرداری بامسئولین جهادکشاورزی شهرستان دشتستان بوشکان خواستار حل موضوع شدند.

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0591.jpg

http://shahrdari-bushkan.ir/wp-content/uploads/IMG_0596.jpg