به گزارش بوشکان نیوز سهل انگاری کارمندان اداره برق، در رسیدگی به موقع و عدم رعایت اصول ایمنی باعث قطعی برق در بخش بوشکان شده و خساراتی را نیز به مردم وارد نمود.

در کوچه انقلاب شهر بوشکان، یک ترانز برق برای رفاه ساکنین نصب نموده شد اما از زمان نصب این ترانس، خود باعث بروز مشکلاتی برای اهالی این کوچه گردید. برق مرتب بطور ناگهانی قطع میشد و اهالی با تماسهای مکرر از اداره برق خواستار رسیدگی میشدند.

در سه شنبه شب ساعت بیست و سه بار دیگر برق قطع میشود و اهالی کوچه که از گرمای تابستان در امان نبودند بار دیگر با تماس های مکرر خواستار رسیدگی مسولین اداره برق شدند که دونفر از کارمندان اداره برق در ساعت یک بامداد می آیند و بهنگام درست کردن ترانس برق با  صدای عجیبی شبیه به انفجار که از ترانس بگوش رسید و اینبار نه تنها برق کوچه بلکه برق شهر بوشکان و شهر کلمه و فاریاب نیز قطع میشود و حتی نزدیک به بروز خطری برای یکی از کارکنان اداره برق گردید که در بالای تیر برق در حال درست کردن برق بود. به هرطریق این کارکنان دوباره برق را وصل میکنند.

اما این پایان کار نبود و فردای آنروز هنگام ظهر بار دیگر برق نیمی از اهالی کوچه میرود و هنگامی که اهالی به سمت ترانز برق میروند با دیدن دودهایی که از تراز به بیرون می آید درب ترانس را باز میکنند و سیمهای برق را میبینند که درحال ذوب شدن میباشد. بار دیگر اهالی کوچه با تماسهای مکرر خود خواستار رسیدگی میشوند که با تاخیر چندساعته دونفر از کارمندان اداره برق می آیند و یکی از اهالی که از سهل انگاری این کارکنان بشدت عصبانی بود به درگیری لفظی میپردازد که با وساطت دیگران از ادامه درگیری ممانعت میشود.گویا یکی از اهالی معترض نیز یخچال و تلویزیونش با قطع های پیاپی برق سوخته بود. در ادامه با آمدن شهردار بوشکان و نظارت بر اجرای کار برق وصل میشود و تاکنون که مشکلی بوجود نیامده است.

براستی که اگر خدایی نکرده، برای بچه هایی که درکوچه بازی میکردند، اتفاقی می افتاد چه کسی جوابگو بود؟ یا اگر خساراتی که به یکی از اهالی کوچه وارد گردید، به دیگران نیز وارد میشد چطور؟