در پی درج خبری مبنی بر کشف خانواده ای ۱۱ نفری که درمنطقه کوهستانی بخش ارم بدون شناسنامه و امکانات طبیعی زندگی می کرده اند (اینجا و اینجا) یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

 

ناشناس: من به نوبه خودبرای مسئولین شهرستان وبخش ارم وحتی صدا وسیمای مرکز بوشهر متاسفم که واقعیتها راانکار می کنند .اولا تصور من این است که مسئولین بخش ارم باغیر واقعی نشان دادن انسان های پاک وسلیم درصدد جذب اندک اعتباری بوده اند.ثالثا به جای این همه القاب ناشایست ودور از شان شخصیت آنها نمی شد آنها را انسانهای پاک ودور از ریاح ،تملق،دروغ و…………..به مردم معرفی کرد.
مگر می شود انسانی نداند چند سال سن دارد .چرا مسولین آنهارا وادار به این دروغ کرده اند .
لباسی برتن این مردمان شریف بود نه تنها کمتر از لباس بنده وشما نبود چه بسا که خیلی بهتر .
فقط باید به شما عرض کنم در اولین برخورد آنها بامسئولین خود یاد گرفتند که در اولین ارتباطی که با دیگران برقرار می کنند دروغ بگویند.(نمی دانم چند سال دارم)