در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان «موج اعتراضات به سبد کالای دولت» (اینجا) یکی از خوانندگان بوشکان نیوز اینچنین نوشت:

 

منصور: مردم ما بیشتر از فقر اقتصادی از فقر فرهنگی رنج میبرند و صف های عریض وطویل برای تحقیر خود می بندند پس بهتر بود تیتر میزدی موج استقبال از سبد تحقیر