بوشکان نیوز: به گزارش شبکه خبر در ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۲ و پس از اظهارات تحقیرآمیز مقامات امریکایی، شعار مرگ بر امریکا رساتر از سال های قبل سر داده شد. آقای دوربینی هم با حضور در مقابل جایگاه صدا و سیما در ابتدای جمالزاده، شاهد آتش زدن پرچم شصت متری امریکا بود.

حاشیه های راهپیمایی مردم تهران در روز سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ همراه با شعار مرگ بر امریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل..

آدمک و پرچم امریکا در راهپیمایی 22 بهمن

راهپیمایی 22 بهمن 92 تهران

راهپیمایی 22 بهمن 92 تهران

مرگ بر انگلیس

حاج بابایی در راهپیمایی 22 بهمن

مرگ بر اسرائیل

آقای دوربینی

راهپیمایی 22 بهمن 92 تهران

مرگ بر امریکا بهمن 92 تهران

حاشیه های راهپیمایی 22 بهمن 92 تهران

 

آقای دوربینی ابتدا تلاش می کرد مقابل دوربین صدا و سیما قرار بگیرد، اما وقتی دید تعدادی از جوانان می خواهند با او عکس یادگاری بگیرند، دیگر بیخیال دوربین ما شد.