بوشکان نیوز: به گزارش آوای پارسیان تصاویر خبرنگار ما حضور حماسی مردم کلمه  ۲۲ بهمن ۹۲ را نشان می دهد