یکی از خوانندگان بوشکان نیوز درباره «مواد غذایی فاسد شده درون مغازه های بوشکان» اینگونه اظهار نظر نمود:

 

م . رضایی: لطفا فکری هم بحال مواد غذایی فاسد شده ی مغازه های بوشکان بکنید.

من خودم تا بحال چندین بار به مغازه مراجعه کرده ام و ماست خرید کرده ام و به خانه که برگشته ام اما دیدم که ماستش فاسد بوده!

این اولین بار نیست که به این موضوع برخورد کرده ام چند بار هم دوستان و آشنایان مثل من سرشان آمده!