بوشکان نیوز: بارش باران این نعمت الهی طراوت و شادابی خاصی به طبیعت شهر کلمه بخشید و بارش های اخیر در مناطق مختلف دمای هوا را به طرز محسوسی کاهش داد.

این بارندگی موجب به راه افتادن آبشارهای فصلی شده است.

عکس:عبدالحسین زارعی – آسیو