بوشکان نیوز: مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: زنگ گندم از جمله بیماری های مهم این محصول است که در صورت فراهم بودن شرایط محیطی برای فعالیت قارچ های بیماری زای گندم امکان طغیان زنگ های گندم بویژه زنگ زرد بسیار است.

به گزارش ایرنا؛ خسرو عمرانی افزود: علایم بیماری زنگ زرد روی برگ های جوانه گندم به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی ظاهر شده سپس این جوش ها به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ ها در هر دو سطح برگ نمایان می شود.

 


وی اضافه کرد: هر یک از جوش ها حاوی هزاران هاگ یا اوردیوسپور است که فعال ترین شکل تکثیر قارچ عامل بیماری بوده و باعث توسعه بیماری در فصل رشد گندم و جو در مزارع و انتقال بیماری از سالی به سال دیگر است.

عمرانی اضافه کرد: عوامل محیطی موثر در بروز و توسعه بیماری زنگ زرد را درجه حرارت و رطوبت مناسب، وجود علف های هرز گندمیان و ارقام حساس است.

وی اظهار کرد: با افزایش دما شرایط برای رشد و توسعه بیمارهای زنگ قهوه ای و سیاه نیز فراهم شده و باید به محض مشاهده آلودگی ضمن انعکاس موضوع به مراکز جهاد کشاورزی طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات نسبت به کانون کوبی با سموم قارچ کش مناسب اقدام لازم به عمل آید.