پس از انتشار خبری تحت عنوان « سبزی دشتستان به آسیای میانه صادر شد » یکی از خوانندگان بوشکان نیوز (اینجا) نوشت:

 

علی: توی بوشکان بهترین شوید تولید شده به میزان ده ها هکتار موجود می باشد که متاسفانه بعلت نبود خریدار روی دست کشاورزان زحمتکش باقی مانده و هیچکس هم جوابگو نیست الا کشاورز بیچاره که ضرر کرده.

کاش دولت تدبیر و امید یک تدبیر می اندیشید تا کشاورزان بعنوان تولید کننده این مملکت از کار تولیدی اشان پیشیمان نگردند.