مدیر عامل پارک ارم در این باره گفت: ما در ایران کانگورو نداشتیم و این حیوان از جمله جانوران جذاب باغ وحش ها محسوب می شود به همین دلیل با هماهنگی هایی که انجام شد توانستیم از کشور قبرس این جانور استرالیایی را به ایران وارد کنیم.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/1/5/529235_811.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/1/5/529234_635.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/1/5/529236_832.jpg