مدت سالیانی است که مردم بوشکان با معضل کمبود آب شرب دست و پنجه نرم می کنند و از مهمترین مباحث هر محفلی می باشد، اینکه امروز آب میاد، چند ساعت میاد، چند روز است که نیامده، قرار است شیفت بندی شود، صبح نوبت محله بالایی است، عصر نوبت محله پایین و … و انگار قرار نیست این بحث ها خاتمه ای داشته باشد، قرار نیست این معضل بکلی برطرف شود!

اینکه ما در جنوب کشور واقع شده ایم و دچار کم آبی هستیم را همگان قبول داریم و میدانیم . لیکن هر معضلی چاره ای دارد و مشکل را قبل از ایجاد باید پیش بینی نمود . این موضوع کمبود آب از قبل قابل پیش بینی بود و می بایست چاه کمکی به عنوان ذخیره پیش بینی میشد . هم اکنون هم که قرار است مشکل به نوعی برطرف شود (اگر بشود) می بایست فکری اساسی نمود، فکری که حداقل برای ده سال مشکل کمبود آب را برطرف نماید . این موضوع هم با چاه های ذخیره قابل برطرف است و اینکه با همکاری مسولین، چاه های ذخیره آماده شود و لوله کشی به لوله اصلی شود و در مواقع کمبود از آن استفاده شود . ضمن اینکه از هم اکنون می بایست از طریق اداره بهداشت نظارت لازم بر چگونگی تهیه آب شرب مردم انجام شود .