بوشکان نیوز: برای تأمین رفاه حال همشهریان و زیبا سازی محیط شهر بوشکان ، آسفالت خیابان ها و معابر شهر بوشکان با شتاب ادامه دارد.

نوروز نوروزی شهردار بوشکان در این رابطه گفت : یکی از مهمترین ویژگی های یک شهر زیبا آسفالت خیابانها و معابر شهری است که تأثیر زیادی برمنظر شهر از نگاه مسافران دارد .  ما با عزم بالا و با دست خالی تلاش در آبادی و زیباسازی شهرمان داریم .

1x1.trans نهضت آسفالت در شهر بوشکان 1x1.trans نهضت آسفالت در شهر بوشکان 1x1.trans نهضت آسفالت در شهر بوشکان 1x1.trans نهضت آسفالت در شهر بوشکان 1x1.trans نهضت آسفالت در شهر بوشکان

عکس از شهرداری بوشکان