تصویر زیر مربوط به سال ۶۴ و دانش آموزان دبستان روستای زیارت دشتستان می باشد

تصاویر/معلمی که در حضور دانش آموزان قلیان می کشد!

تصاویر/معلمی که در حضور دانش آموزان قلیان می کشد!

تصاویر/معلمی که در حضور دانش آموزان قلیان می کشد!

تصاویر/معلمی که در حضور دانش آموزان قلیان می کشد!