به کوچکی قلکش نگاه نکن، به کوچکی دستان ظریفش نگاه نکن، به روح بزرگش بنگر که چگونه کودکی اش احاطه کرده است.بلندترین درخت شاید ثمری ندهد ولی گرانترین گیاه زعفران است که کوچکی اش را با روح بزرگش در آمیخته است.

پریسا مرادی فرزند رضا مرادی ،از دیار فرهنگ و ادب ،فاریاب، با شکستن قلکش برای دانش آموزان نیازمند و محروم روستای دور افتاده و صعب العبور شاپسرمرد لوازم التحریر گرفت تا شادی کودکانه اش را در آغاز سال تحصیلی جدید با دوستانش قسمت کرده باشد. خیلی از فرزندان ما و حتی خود ما هنوز روح و جسممان برابری میکند و شاید جسممان از روحمان کوجکتر باشد. پریسا کوچولو هم مثل تمام هم سن و سالانش میتوانست با پول قلکش عروسک یا لباس و … بگیرد تا بازی کودکانه اش را رنگین تر کرده باشد. ولی امروز بسته هایی در دست داشت وقتی ازش سوال کردم پریسا جون اینا چیه؟ خندید و سرش را به نشانه کم رویی پاین انداخت و گفت مال دوستام هستند. دلم لرزید و گفتم خدایا شکرت هنوز “بنی آدم اعضای یک دیگرند “.پریسا دلش میخواست هدیه ها را خودش به دست دوستانش برساند اما شرایط راه به ما اجازه نداد تا پریسا را به خواسته اش برسانیم .پریسا هم قبول کرد که زیر دروازه امامزاده هدیه ها را به معلم بچه های شاپسرمرد دهد .
پریسا تنها هفت سال سن دارد و امسال به کلاس اول میرود.
قلک دنیا شکستنیست بیایید در قلک آخرتمون چیزی پس انداز کنیم .

فاریاب نیوز/گزارش و عکس : پیمان آشوری