شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی وسنتی در تاترشهر.
http://multimedia.mehrnews.com/original/1392/06/29/IMG20594554.jpg
http://multimedia.mehrnews.com/original/1392/06/29/IMG20594571.jpg