به گزارش بوشکان نیوز در یکی از چاههای کشاورزی بوشکان جسد انسان پیدا شد.

یک منبع آگاه به سایت بوشکان نیوز گفت که این جسد متعلق به جوانی بیست ساله و فرزند یکی از رانندگان ماشین های راهسازی و تسطیح زمین میباشد. در حدود یکسال پیش یکی از همین رانندگان که پسر خود را بهمراه داشت هنگامیکه مشغول به کار بود متوجه میشود که پسرش ناپدید شده است و در پی یافتن او جاههای بسیاری را گشت ولی اثری از او پیدا نکرد تا اینکه کم کم ناامید شد.

فرزند وی به درون یکی از چاههای متروکه کشاورزی افتاده بود و هیچکس از آن چاه استفاده نمیکرد تا اینکه بعداز گذشت یکسال صاحب زمین کشاورزی، ملکش را به اجاره میدهد و اجاره کننده نیز به سراغ چاه میرود و کارگران افغانی میگیرد تا آنرا حفر نماید ولی هنگامیکه کارگران به درون چاه میروند با جسد روبرو میشوند. جسد بر بالای یکی از قالب های چاه بود گویا وی از فرط گرسنگی و تشنگی همانجا جان خود را ازدست داده است.