آریا مغانلو ،این سند تاریخی را که متعلق به وزارت طرق _راه و ترابری _ هشتاد سال پیش است برای مجله مهر فرستاده است.