به گزارش «بوشکان نیوز» صادق زیبا کلام در گفت و گو با ندای انقلاب در پاسخ به این سوال که ظریف در مصاحبه با یک شبکه خبری منکر افسانه خوانده شدن هولوکاست توسط رهبری در سال ۸۴ شده است، به نظر شما آیا وزیر امور خارجه در حد تحریف سخنان رهبری هست، افزود: وزیر امورخارجه چاره ای جز این حرف (تحریف سخنان رهبری) نداشته است.

وی با بیان اینکه خود ظریف هولوکاست را قبول دارد و آن را یک جنایت هولناک می داند ،تصریح کرد: شما خودتان را جای ظریف بگذارید اگر بگویند شما که هولوکاست را قبول دارید چرا رهبری آن را افسانه می خوانند، چه می گفتید شما هم مجبور بودیدکه این حرف را بزنید!

گفتنی است محمدجواد ظریف صبح دوشنبه در مصاحبه ای هولوکاست را به عنوان جرمی شنیع و کشتار جمعی محکوم کرد و واژه “افسانه را که در سایت انگلیسی رهبری ایران در توصیف هولوکاست آمده است را ناشی از ترجمه ضعیف دانست.