آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
رقص چوب در آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
میهمانان عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
جهیزیه عروس
جهیزیه عروس
داماد به همراه پدر و مادر
داماد به همراه پدر و مادر
مسابقه کشتی در عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
مسابقه کشتی در عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
مسابقه کشتی در عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
مسابقه کشتی در عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی

کشتی گیران  در عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی

آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی
آئین عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی