به گزارش «بوشکان نیوز»به نقل از خلیج فارس؛ این مراسم ساعت ۸ صبح در سالن مرکزی شهرداری آغاز می شود.

معارفه آزادشهرکی در میان همکارانش در شرایطی می باشد که مرسوم است شهرداران مراکز استان ها در نشست شورای اداری استان معرفی شوند، اتفاقی که برای شاپور رجایی اولین شهردار منتخب شورای سوم بوشهر نیز رخ داد، اما به دلیل اختلاف استانداری با دوره قبل شورا، شهرداران بعدی بوشهر در میان همکاران خود معارفه شدند.