ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد.