به گزارش بوشکان نیوز برداشت از مزارع بوشکان در سطح گسترده ای در حال انجام است.

باتوجه به کشت سطح وسیعی از این محصول در مزارع بوشکان، پیش بینی میشد که برداشت امسال بیشتر از هرسال باشد اما عواملی نیز همچون افزایش بیماریهای کنجد در کاهش میزان برداشت امسال، نقشی غیر قابل انکار داشته اند با اینحال کشاورزان بسیاری نیز بوده اند که با استفاده از روشهای نوین کشاورزی شامل آبیاری قطره ای و … به برداشت زیادی از این محصول دست یافته اند. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که در پایان میزان برداشت این محصول به چه میزان است.

کنجد علاوه بر مصرف روغنی در دارو سازی ، شیرینی سازی و تهیه حلوا نیز استفاده می شود و کشور نیاز مبرمی به این محصول دارد.