«آنچه در این سال ها به تیم ملی امید گذشته است!« عنوان کارتون امروز خبر ورزشی است.