بوشکان، شهری در استان بوشهر که رنج خدمات پزشکی بر شهروندان افزونی می‌کند. وجود تنها یک پزشک عمومی و در ایام مرخصی وی حتی بدون وجود پزشکی در برخی اوقات، عدم امکان تزریقاتی معمولی در این شهر، انتقال بیماران بدحال تا ۶۰ و حتی ۱۲۰ کیلومتر آن‌سوتر شهر به دلیل فقر امکانات پزشکی و محرومیت از بسیاری از خدمات آزمایشگاهی پزشکی همچون سونوگرافی، عدم ثبات مسئول آزمایشگاه، شنوایی‌سنجی و عدم احداث پانسیون مستقل پزشکان ازجمله مشکلات این شهر دو تا ۶ هزارنفری با حومه خود است.

عکس: حسین معمری

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904617861205_58961_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904635361704_36219_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904641300597_12542_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904647080770_55633_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904652705917_76589_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904658365615_46266_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904663830925_22312_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904669301650_95534_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904674925377_29088_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904680862616_77048_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904686206586_80134_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904693236830_48250_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904699803392_97086_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904705893405_13153_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904712143835_88615_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904717925030_57880_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904724487667_51377_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904730269104_73984_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904736207268_42007_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904742144364_84966_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904748082025_41129_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904754019662_58515_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904759957336_47506_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904766051250_57070_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904772145164_98724_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904778551551_63675_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904785114253_96806_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904791051951_71970_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904799177438_96454_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904806681747_48101_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904813399176_51799_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904820427879_58367_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904827459730_14172_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904833709265_25517_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904840272078_49504_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904846213172_42035_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904852303525_65242_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904858866137_57036_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/01/28/13970128001056636595904864960080_63827_PhotoT.jpg