تصاویر برداشت کلم بروکلی در مزارع کشاورزی شهر تنگ ارم دشتستان را نشان می دهد.

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405867.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405868.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405869.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405870.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405871.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405872.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405874.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405875.jpg

http://img8.irna.ir/1397/13970126/3626377/n3626377-6405876.jpg

عکس : مهدی جوکار ــ ایرنا