به کزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور صبح چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر به میزبانی دیر اظهار داشت:رویکرد امسال ما منحصر به فرد است که برنامه ریزی برای مردم با استفاده از ظرفیت خرد جمعی و در کنار مردم بودن است که موجب می شود با تمرکز و توجه بیشتری به ظرفیت و چالش های مختلف تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به آمار جمعیتی و اشتغال در ذیر گفت: نرخ بیکاری در دیر از میانگین استان کمتر بوده و ١٠.٢ است اما میانگین نرخ بیکاری در استان ١١ است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: بودجه توزیع شده دیر در سال گذشته ۶۶ میلیارد تومان بوده که به ٢۶٨ میلیارد تومان اختصاص یافته و ۴۵ پروژه در هفته دولت و ١٣ پروژه در دهه فجر سال قبل افتتاح شد و ۳۵ پروژه نیمه تمام هم در این شهرستان داریم.

عوض پور گفت: برای تکمیل طرح های عمرانی دیر در سال ٩٧ حدود ٧٠ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با اشاره به اختصاص ٧٣ هزار میلیارد تومان اعتبار دولت برای اشتغال در کشور بیان کرذ: هدف دولت تامین معیشت مردم است و در این زمینه در سال ٩۵ حدود ۵٣ هزار تومان به ازای هر فرد از اقشار آسیب پذیر پرداخت می کرد و این رقم در سال ٩٧ به ١۶٨ هزار و ۵٠٠ تومان رسیده و این مبلغ به غیر از یارانه است.

وی ادامه داد: دولت در سال جاری ٧ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق و رفع فقر در جامعه اختصاص داده است.

عوض پور بیان داشت: در حالی که دولت در سال ٩۵ برای هر خانوار دو نفره آسیب پذیر ۶٠ هزار تومان اختصاص داده بوده این رقم در سال ٩٧ به ٢۶٨۵٠٠ تومان رسیده و خانوارهای سه نفره هم دریافتی از دولت در سال ٩۵ حدود ٧٠ هزار تومان بوده که در سال ٩٧ به ٣۶٧ هزار تومان رسیده است.