کشف و ضبط طی سال های اخیر هموراه با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. تا کنون تعداد زیادی از ماموران نیروی انتظامی طی عملیات کشف مواد مخدر شهید شده اند و از سوی دیگر کشف مواد مخدر بیش تر در استان هایی صورت می گیرد که مصرف مواد مخدر در آنها بیشتر باشد و یا اینکه این شهر ها به واسطه همجواری با مرز کشور اففانستان آمار بالایی در کشف و ضبط مواد مخدر دارند. در جدول های زیر میزان کشف مواد مخدر در هر استان را و بیشترین و کمترین مواد کشف شده در استان های را بخوانید.

نام شهر  میزان( کیلو گرم)
آذربایجان شرقی ١٧٢٨
آذربایجان غربی ٩٨٣٧
اردبیل  ۴٣٩
اصفهان  ٢١٠٠٨
البرز  ۴١٩۴
ایلام ٣۵٩
 بوشهر  ۴۴۴٠
تهران  ٢۵٣٧۶
چهارمحال و بختیاری ۵۵٨
خراسان جنوبی  ٣٠۴٠٢
خراسان رضوی ١٧٩٣٨
خراسان شمالی ٧۶۵
خوزستان  ۴۵۴٧
زنجان  ۶۶۴
سمنان  ١۴٨٧
سیستان و بلوچستان ١٣٨٠٠٠
فارس  ٣٨۵٢٢
قزوین  ١٧٠١
قم  ۶٠۵٠
کردستان  ٣۵٩
کرمان  ۶١۵٣٩
کرمانشاه  ١۴٧١
کهگیلویه و بویر احمد  ٣٢٧١
گلستان  ١۵٠٠
گیلان  ٣٢١۶
لرستان  ٢١٢٨
مازندران  ٢٢٧٣
مرکزی  ١۴۴٠
هرمزگان  ١٧٢٨
همدان  ٩٨٣٧
یزد  ۴٣٩

استان هایی که کمترین میزان کشف مواد مخدر را دارند

نام شهر  میزان( کیلو گرم)
ایلام ٣۵٩
کردستان ٣۵٩
یزد  ۴٣٩
اردبیل ۴٣٩
چهارمحال و بختیاری ۵۵٨

 

استان هایی که بیشترین میزان کشف مواد مخدر را دارند

نام شهر میزان( کیلو گرم)
سیستان و بلوچستان  ١٣٨٠٠٠
کرمان  ۶١۵٣٩
فارس ٣٨۵٢٢
خراسان جنوبی ٣٠۴٠٢
تهران ٢۵٣٧۶

محمد حسین نجاتی-خبرآنلاین