کابینه جدید مصر در مقابل رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.