به گزارش آوای پارسیان بازدید بخشداربوشکان از پروژه های در حال اجرای جهادکشاورزی فاریاب که شامل جاده بین مزارع روستای طلحه که بطول ۴کیلومترمی باشد و همچنین از پروژه لایروبی قنات درنگ که کمک شایانی در بحث تامین آب کشاورزی باغداران روستای درنگ دارد بازدید نمودند.
حاجب فرد بخشدار بخش بوشکان مدیریت آب را در سالهای پیش رو از مهمترین اولویت دولت دانست و در گفتگو با خبرنگار آوای پارسیان گفتند: با روی آوردن به سیستم مکانیزه آبیاری کمکی شایانی به مدیریت بحران آب خواهند نمود.

هاشمپور مسئول جهاد کشاورزی بخش بوشکان در گفت گو با خبرنگار آوای پارسیان اظهار داشت : مرکز جهاد کشاورزی فاریاب اکنون بصورت مستمر درحال اجرای آبیاری تحت فشار برای کشاورزان بصورت بلاعوض می باشد
که از کشاورزان حوزه این مرکز روستاهای خون. فاریاب شاهیجان .تنگ زرد.طلحه وک شاورزان شهر کلمه تقاضا داریم از این فرصت استثایی که دولت برای کشاورزان فراهم نموده استقبال نمایند چرا که آبیاری تحت فشار بصورت بلاعوض بوده که سهم دولت ۸۵ بوده وسهم کشاورز۱۵ درصداست.