به گزارش بوشکان نیوز، یکی از چیزهایی که به سادگی از کنار آن می گذریم و اغلب توجه چندانی به آن نمی کنیم، حضور همین چراغ های رنگی است که باعث زیباتر شدن شهر بوشکان گردیده است .

شهردار بوشکان به تازگی اقدام به نصب این چراغ ها نموده و چهره شهر را زیبا کرده است و این اقدام جای بسی تحسین دارد . این چراغ ها از دروازه ورودی شهر تا خیابان جهاد نصب شده و در شبانگاه با روشنایی خود، جلوه ویژه ای به شهر می بخشند .