رضا عنایتی از مدیران استقلال خواست تا به وضعیت باشگاه سروسامان بدهند.