بوشکان نیوز: شنیده ها حاکی از آن است؛ در حالی که این روزها بحث معرفی تبادار به عنوان استاندار بوشهر جدی شده، نیروهای نزدیک به کدخداپور در استان و پایتخت، از روزگدشته لابی های خود را به منظور معرفی گزینه مورد نظر فعال تر کرده و با دیدارهای فشرده با نیروهای ذی نفوذ در دولت و همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، آنان را برای جایگزین کردن کدخداپور متقاعد کرده اند، طوری که نام جوانشیر کدخداپور به طور ناگهانی در اولویت دوم لیست پیشنهادی نمایندگان به وزارت کشور قرارگرفته است. این در حالیست که پیش تر ، گزینه دوم نمایندگان استان پس از ندیمی بوشهری، علوی نژاد بوده است.

به نظر می رسد که پس از جدی شدن مجدد نام تبادار به عنوان استاندار بوشهر، نمایندگان مخالف تبادار در لیست خود بازنگری کرده و کدخداپور را بر اسماعیل تبادار ترجیح داده اند.

گفتنی است روز گذشته – دوشنبه – کدخداپور و علوی نژاد برای مصاحبه به وزارت کشور فراخوانده شده اند.
منبع: بیست