ب: این دو تصویر را باشگاه خبرنگاران بازنشر داده است.