به گزارش بوشکان نیوز مسئولیت برگزاری این مراسم را ستاد غدیر شهر بوشکان برعهده داشت. همچنین اعضای شورای اسلامی و شهرداری بوشکان نیز نقشی پررنگ در این مراسم داشتند. در پایان مراسم به تعدادی از حاضرین به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.

http://parsiup.com/upload/woe7_20.jpg http://parsiup.com/upload/2qaj_21.jpg http://parsiup.com/upload/um3t_22.jpg http://parsiup.com/upload/eztw_23.jpg http://parsiup.com/upload/v9vm_24.jpg http://parsiup.com/upload/spfc_25.jpg http://parsiup.com/upload/v0zl_26.jpg http://parsiup.com/upload/5cz9_27.jpg http://parsiup.com/upload/fd0z_28.jpg http://parsiup.com/upload/h3jd_29.jpg http://parsiup.com/upload/48wq_30.jpg http://parsiup.com/upload/zcwr_31.jpg http://parsiup.com/upload/6x3s_32.jpg http://parsiup.com/upload/lqet_33.jpg http://parsiup.com/upload/jhow_34.jpg http://parsiup.com/upload/8043_35.jpg http://parsiup.com/upload/ad2d_36.jpg http://parsiup.com/upload/4pz_37.jpg http://parsiup.com/upload/ohjx_38.jpg http://parsiup.com/upload/3fx1_39.jpg http://parsiup.com/upload/unqy_40.jpg http://parsiup.com/upload/rjzi_41.jpg http://parsiup.com/upload/7415_42.jpg http://parsiup.com/upload/5st1_43.jpg http://parsiup.com/upload/y51t_44.jpg http://parsiup.com/upload/wz46_45.jpg http://parsiup.com/upload/rmmn_46.jpg http://parsiup.com/upload/s9c3_47.jpg http://parsiup.com/upload/oloz_48.jpg http://parsiup.com/upload/9sms_49.jpg http://parsiup.com/upload/noeq_50.jpg http://parsiup.com/upload/fmqp_51.jpg http://parsiup.com/upload/7isx_52.jpg http://parsiup.com/upload/3eug_53.jpg http://parsiup.com/upload/ssel_54.jpg http://parsiup.com/upload/wt7y_55.jpg http://parsiup.com/upload/cum6_56.jpg http://parsiup.com/upload/4ol7_57.jpg http://parsiup.com/upload/ysud_58.jpg http://parsiup.com/upload/8yp4_59.jpg